Termes d’ús

1. Introducció

Les presents condicions generals d’ús del lloc web, regulen els termes i condicions d’accés i ús de www.mansion-games.com, propietat de MANSION STUDIOS SL., amb domicili en C/ Isaac Newton s/n Edifici Disset, 1er Local B2, Palma i amb Codi d’Identificació Fiscal B16607731, d’ara endavant, «l’Empresa», que l’usuari del lloc web haurà de llegir i acceptar per usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. Només l´ accés i/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d’ús.

2. Condicions d’ús

Les presents condicions generals d’ús del lloc web en regulen l’accés i la utilització, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través del lloc web, bé per la página web, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.

3. Modificacions

L’empresa es reserva la facultat de modificar a qualsevol moment les condicions generals d’ús del lloc web. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d’ús del portal, ja que poden ser modificats.

4. Obligacions de l’Usuari

L’usuari haurà de respectar a tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús. De forma expressa l’usuari manifesta que utilitzarà el lloc web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar-la per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

5. Responsabilitat del lloc web

L’usuari coneix i accepta que el portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s’incorporen i ofereixen des del lloc web.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el lloc web no garanteix ni assumeix responsabilitat alguna respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis.

En tot cas, s´ exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles al lloc web corresponen exclusivament a l’empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web del lloc web sense l’autorització de l’empresa, sempre que no siguin a una pàgina web del lloc web que no requereixi identificació o autenticació per al seu accés, o el mateix estigui restringit.

En qualsevol cas, el lloc web es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. El portal no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la qual expressament es detalli en les presents condicions generals d’ús del lloc web.

7. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Les presents condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb les Lleis d’Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de Palma. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’Usuari desitgi efectuar a l’Empresa titular del lloc web hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes en la següent adreça electrònica info@mansion-games.com